Facebook RSS
Home Anunturi utile REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI
formats

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI Alba Iulia, 510125, bdul.1 Decembrie 1918, bl.M9, parter (Galeria de arta) Cod fiscal nr.11928785/ 09.07.1999 Cod IBAN LEI : RO38RZBR0000060014353769 Raiffeisen BANK Cod IBAN EURO : RO10RZBR0000060014353788 Raiffeisen BANK

REGULAMENT PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI ÎN UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI

– Registrul National O.N.G.- Ministerul Justitiei Nr.cod. 2/D/1998.- pentru membrii care vor sa beneficize de prevederile Legii 8/2006 . CAP. I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 Calitatea de membru titular al drepturilor prevazute de Legea 8/2006 U.A.P se poate dobândi de orice creator din domeniul artelor si culturii contemporane , care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul regulament . Art. 2. Perioada de stagiatură este de minim un an şi maxim trei ani. Perioada de stagiatura trebuie sa cuprinda un stagiu de formare in cadrul Academiei Libere de Arte Vizuale  Cultura si Cercetare Umanistica .Durata cursurilor este de 3 luni. Corpul de specialisti este asigurat de presedintii de sucursale carora le revine sarcina asigurarii cadrului optim de formare prin implicarea Administratiei locale din fiecare Centru Regional de Formare . Art. 3 Primirea de membri stagiari şi titularizările de membri se fac pe baza recomandării presedintilor de sucursale U.A.P. , cu avizul Consiliului Director. Atât primirea cât şi titularizarea membrilor se aprobă de catre Consililul Director al Uniunii in baza rapoartelor si proceselor verbale de sedinta intocmite de catre presedintii de sucursala . Art. 4 Pentru primirea şi titularizarea în U.A.P, candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unui institut superior sau să aibă activitate artistică publică sau să facă dovada activităţii publicistice (candidaţii pentru sectia Critică – Arte Vizuale /Creatie literara sau muzicala. Art. 5 Conform recomandărilor UNESCO, pot să devină membri ai U.A.P şi absolvenţii oricărui institut superior, cu condiţia să aibă masterat sau doctorat în artă, sau să facă dovada unei activităţi importante în domeniul artelor vizuale ,artele spectacolului ,literaturii sau muzicii . Art. 6 Se poate face derogare de la art. 4 si 5 în cazuri excepţionale, atunci când o persoană are un C.V profesional recunoscut naţional / internaţional. Art. 7 Membrii stagiari sau titulari, validaţi de catre Consiliul Director , nu pot face parte din mai multe sucursale . U.A.P. Art. 8 Membrii titulari vor fi inscrisi în Registrul National al Creatorilor din România. CAP. II PROCEDURA DE PRIMIRE A MEMBRILOR STAGIARI Art. 9. Primirea de noi membri stagiari în U.A.P se face prin depunerea la una dintre Sucursale U.A.P a unui portofoliu care să cuprindă : – cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea in UAP; – C.V cu participări la expoziţii personale sau de grup; dovada efectuării masteratului sau obţinerii doctoratului în artă,litere ,muzica sau alte domenii; în cazul absolvenţilor unui alt institut superior decât cel de artă, aceştia vor face dovada activităţii în domeniul artei creatiei literare sau muzicale ; – scrisoare de recomandare din partea unor personalitati ale artei si culturii nationale sau universale. – copia diplomei de absolvire a unui Institut de învăţământ superior – cinci lucrări originale cu date de identificare. Pentru sectia Critică literara si muzicala , dovada activitaţii publicistice: a) C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale etc.; b) minim trei articole publicate (eseuri, cronici ) dedicate artei contemporane . c) o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor si culturii contemporane. d)- foaie de varsamant /chitanţa pentru plata sumei de 25 Euro, la cursul zilei în care se face plata in contul Cod IBAN LEI : RO38RZBR0000060014353769 Raiffeisen BANK Cod IBAN EURO : RO10RZBR0000060014353788 Raiffeisen BANK. – o fotografie tip C.I În baza documentaţiei depuse, Sucursalele U.A.P eliberează avize pentru fiecare candidat în parte. Art. 10. Cererile de primire ca membru stagiar în U.A.P se depun le sediul fiecărei Sucursale în perioada stabilită de Consiliul Director al U.A.P. Art. 11. Atribuţiile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire şi evidenţa membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecărei sucursale. Art. 12. In urma vizionării dosarelor, Consiliile de Conducere ale fiecărei sucursale vor recomanda Comisiei Naţionale primirea în U.A.P. După studierea dosarelor şi vizionarea lucrărilor, numai Comisia Naţională va decide primirea de membri stagiari şi titulari ai U.A.P. Art. 13. Primirea de noi membrii stagiari se face în fiecare an. CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE Art. 14  Titularizarea membrilor se va face la cerere, prin prezentarea unei mape şi a unui număr de lucrări.Sunt scutiti de perioda de stagiatura candidatii care dovedesc recunoastere in domeniul artei si culturii contemporane. Portofoliul trebuie sa cuprindă: – cerere tip completată, – C.V care să cuprindă participări la expoziţii naţionale şi internationale cu juriu, expoziţie personală, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere ); – scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P; – chitanţa pentru plata sumei de 30 Euro, la cursul zilei în care se face plata; – o fotografie tip C.I; – un portofoliu cu fotografii sau un C.D cu lucrări creaţie proprie, texte critice; – lucrări originale, creaţie proprie, realizate în perioada de stagiatură, conform prezentului Regulament. Art. 15 Cererile pentru titularizare se primesc în perioada şi la locul stabilit de Consiliul Director al U.A.P. Art. 16 Numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru titularizare, va fi în funcţie de specificul fiecărui domeniu al artelor vizuale, astfel: – PICTURĂ – cinci lucrări originale – SCULPTURĂ – trei lucrări originale – GRAFICĂ – cinci lucrări originale – GRAFICĂ PUBLICITARĂ – trei lucrări originale – CERAMICĂ – trei lucrări originale – STICLĂ – trei lucrări originale – METAL – trei lucrări originale – TEXTILE – doua tapiserii cu dimensiuni de minim 1 mp. sau alte obiecte textile-cinci lucrări. – DESIGN – trei proiecte / machete – SCENOGRAFIE – doua spectacole de teatru – decor / costume, şi un proiect MULTIMEDIA – trei concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital, (video, film, etc); – CRITICA şi TEORIA ARTEI,CREATIE LITERARA ,MUZICOLOGIE – două studii publicate sau un studiu şi 3 cronici, (altele decât cele prezentate la primire) – ARTĂ RELIGIOASĂ – MONUMENTALĂ 1 – material documentar de la cel puţin cinci lucrări finalizate (lucrări parietale, icoane, mozaic, fresca, vitralii); 2 – pentru realizarea de creaţii în domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general,vor prezenta şi documentaţia tehnică privind lucrările a trei obiective sau trei piese restaurate, sau în curs de execuţie ( în funcţie de mărimea obiectivului). CAP. IV COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PRIMIRI ŞI TITULARIZĂRI Art. 16 .Comisia Naţională este formată din 5(cinci) personalitati ale artei si culturii contemporane . Aceştia sunt propusi de care Presedintii de Sucursale si Consiliul Director iar alegerea lor se face prin vot cu majoritate simpla . Art. 17.Comisia Naţională se întruneşte pentru primiri şi titularizări în fiecare an, analizează cererile, documentele, lucrările originale ale solicitanţilor şi lucrează valabil în integralitatea ei (formula completă), deciziile fiind luate majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de către cei prezenţi. Votul este deschis. Deciziile sunt definitive şi irevocabile. Art. 18 Comisia Naţională supune deciziile sale spre aprobare Consilului Director U.A.P. Art. 19.Comisia Naţională va funcţiona anual şi va fi remunerată pentru fiecare şedinţă. Art. 20.Atribuţiile privind primirea cererilor, a actelor necesare, a lucrărilor originale, comunicarea deciziei de titularizare a celor interesaţi, precum şi evidenţa membrilor U.A.P, vor fi organizate şi aduse la indeplinire de către structurile care funcţionează în cadrul U.A.P. CAP. V. DISPOZIŢII FINALE Art. 21.Sumele încasate de din taxa pentru primiri şi titularizări, nu se returneaza. Art. 23 Adeverinţele pentru Legea 8/ 2006 se eliberează numai membrilor titular si se elibereaza doar sub semnatura si stampila presedintelui Uniunii. Art. 24 Membru tituar al drepturilor prevatute de Legea 8/2006 – va avea stipulata calitatea in legitimatia de membru iar Uniunea va elibera Certificat care sa ateste calitatea de Membru tilualar al drepturilor prevazute de Legea 8/2006. Prezentul Regulament  de primiri şi titularizări în U.A.P a fost aprobat de către Consiliulul Director în sedinta din data de 25 oct.2013 si se aplică numai membrilor care solicită Uniunii eliberarea adeverințelor pentru legea 8/2006 .

 

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

"Pluralism in gusturi estetice; toleranta fata de diferente de opinie; flexibilitate in coduri si colaborari culturale intre domenii.
Cred ca organizatiile culturale care adopta valorile acestea de baza vor creste in influenta."
Claudia Moscovici